Latzerten
Latzerte
EGS
Schlaffi
mollasson
wimp
molengão
esou e Latzert ewéi deen do ass fir näischt ze gebrauchen!