Lavementen
Lavemente
Einlauf Klistier
lavement
enema clyster
enema clister
de Patient war esou verstoppt, datt en huet missen e Lavement gemaach kréien