hunn
gelëft
transitiv
lüften durchlüften
aérer
to air a room, bedclothes
arejar
no deem ville Fëmme muss (de Sall) gelëft ginn
hues de d' Gedecks 1 scho gelëft ? 1
EGS géi en Tour trëppelen, datt s de de Kapp gelëft kriss ! 1 géi en Tour trëppelen, datt s de erëm méi kloer kanns denken!