Léierbicher
Lernbuch
manuel d'apprentissage
coursebook textbook
manual de aprendizagem
am Owescours ginn d' Leit 1 mat deem neie Léierbuch gutt eens