Léitkollefen
Léitkollefe
Lötkolben
fer à souder
soldering iron
ferro de soldar
kanns de mer weisen, wéi ee mam Léitkollef schafft?