linker Hand auf der linken Seite
sur sa gauche à gauche
à esquerda do lado esquerdo
wann s de an d' Duerf 1 erafiers, hues de lénkerhand eng Tankstell
wann s de a Richtung Norde kucks, gesäis de lénkerhand de Kierchtuerm a rietserhand de Bësch
lénks
lénkerhand
lénks