Lénkskéieren
Lénkskéiere
Linkskurve
virage à gauche d'une voie
left-hand bend
curva à esquerda de uma via
no der Lénkskéier kënns de op eng Kräizung