Letalitéitstauxen
Letalitéitstauxe
Fall-Verstorbenen-Anteil
taux de létalité
taxa de letalidade
wann de Coronavirus esou geféierlech ass ewéi gefaart, wäert de Letalitéitstaux leider zimmlech héich sinn