Libesbréiwer
Liebesbrief
lettre d'amour
love letter
carta de amor
meng Bomi huet all d' Libesbréiwer 1 versuergt, déi se an der Zäit vu mengem Bopi geschéckt krut