Liesbicher
Lesebuch
recueil de textes pour l'école
reader school reading book
livro de leitura
et gëtt en neit Liesbuch fir d' zweet 1 Schouljoer ausgeschafft