Liewerkniddelen
Liewerkniddele
Leberknödel
quenelle de foie
liver dumpling
almôndega de fígado
meng Bomi huet e gutt Rezept, fir Liewerkniddelen ze maachen