Liewerkolliken
Liewerkollike
Leberkolik
colique hépatique
biliary colic gallbladder attack
cólica hepática
d' Hausdoktesch 1 tippt bei mengem staarke Bauchwéi op eng Liewerkollik