Liewerzirrhosen
Liewerzirrhose
Leberzirrhose
cirrhose hépatique cirrhose du foie
cirrhosis of the liver
cirrose hepática
eng Liewerzirrhos ass e spéide Stadium vu Krankheete vun der Liewer