Ligen
Lige
Lüge
mensonge
lie untruth
mentira
fir sech aus der Affär ze zéien, huet hatt mir eng Lige verzielt
mat Lige kënnt een net wäit