leichtgläubig
crédule
gullible
crédulo
well hien esou liichtgleeweg ass, kritt en der dacks opgehaangen