kee Pluriel
Lichtmess
Chandeleur
Candlemas
Candelária
op Liichtmëssdag ginn d' Kanner 1 mat Lampione vun Haus zu Haus sangen