Lilien
Lilie
Lilie
lys
lily
lírio
wat hutt dir schéi Lilien am Gaart!