Kierchesprooch
liturgisch
liturgique
liturgical
litúrgico
an all Bänk vun der Kierch louch e Buch mat deene wichtegste liturgeschen Texter
an der Sakristei hänkt e liturgesche Kalenner fir d' Massendénger 1