Loen
Loe
Lage Schicht
couche en superposition
layer
camada em sobreposição
a mengem Gratin kënnt no all Lo Gromperen eng Lo Kéis