Lockdownen
Lockdowne
Lockdowns
Lockdown
confinement généralisé
lockdown state of isolation and restricted access
confinamento generalizado
am Lockdown hunn d' Entreprisen, 1 déi d' Méiglechkeet 1 haten, op den Teletravail zeréckgegraff