Logen
Logë
1
Loge Pförtnerloge
loge de concierge
lodge porter's lodge
portaria cubículo de porteiro
de Portier war de Moien net a senger Loge
2
Loge Zuschauerloge
loge pour spectateurs
box in a theatre
camarote para espetadores
mäi Papp hat am Theater eng Loge reservéiert
am Zirkus waren net all d' Logë 1 besat
gëtt et am neie Stadion eigentlech och Logen ? 1
3
Schauspielergarderobe
loge d'artiste
dressing room in a theatre
camarim de artista
d' Logë 1 goufen nei ugestrach
4
Loge Freimaurerloge
loge maçonnique
lodge Masonic
loja maçónica
et heescht, déi Politikerin wier an enger Loge