logischerweise
logiquement en toute logique
logically
logicamente evidentemente
well si esou geträntelt hunn, si se logescherweis ze spéit komm