Lokaler
1
Lokal Versammlungsraum
local lieu de réunion
place clubhouse meeting place
local de reunião
vill Veräiner sichen e passend Lokal fir hir Aktivitéiten
d' Gemeng 1 stellt der Elterevereenegung e Lokal zur Verfügung
2
Lokal Kneipe
café bar
pub
café bar
dëst Lokal ass samschdes ëmmer struppevoll