Lokalitéiten
Lokalitéite
Ortschaft
localité
village area
localidade
de Bus fiert duerch all d' Lokalitéite 1 vun der Gemeng
Uert
Uertschaft
Lokalitéit
Uert
Uertschaft