Lombalgien
Lombalgië
Lendenschmerzen
lombalgie
lumbago
lombalgia
meng Lombalgie blockéiert mech den Ament bei all mengen Aktivitéiten