Lounverhandlungen
Lounverhandlunge
Lohnverhandlung
négociation salariale
wage negotiation
negociação salarial
an de Lounverhandlungen huet d' Patronat 1 sech bei de Leit diskreditéiert