Lymphdrainagen
Lymphdrainagë
Lymphdrainage
drainage lymphatique
lymphatic drainage
drenagem linfática
mat der Lymphdrainage gi Lymphödeemer, déi sech ënner der Haut stauen, ewechmasséiert