Lymphdrüsen
Lymphdrüse
Lymphknoten Lymphdrüse
ganglion lymphatique
lymph gland lymph node
gânglio linfático
d' Lymphdrüse 1 spillen am Kierper eng wichteg Roll beim Ofwiere vu Krankheeten