lyrisch die Lyrik betreffend
lyrique relatif à la poésie
lyric lyrical
lírico
ech hu probéiert, lyresch Texter ze schreiwen