also nun aber na
sert à nuancer l'expressivité d'un énoncé
used to nuance the expressiveness of a statement
serve para matizar a expressividade de um enunciado
ma dach, ech sot der et jo!
ma da géi dach einfach heem, wann et der net gutt ass!
ma gëff dech dach!
ma sécher klappt dat!
ma Pappa, dat do hues de eis scho fofzgegmol verzielt!
ma gewass!