hunn
gemaach
gemaacht
transitiv
1
machen tun eine Tätigkeit
faire effectuer
to do an activity to make an application, an outing
fazer efetuar
wat méchs du do?
hie mécht vill Sport
d' Schoulklass 1 huet en Ausfluch gemaach
du bass aus dem Alter eraus, wou een esou Dommheete mécht ! 1
fir e Subsid ze kréien, muss de eng Demande maachen
mat mir méchs de net, wat s de wëlls!
EGS du méchs dat! du bréngs dat fäerdeg!
EGS ech hunn näischt gemaach ! 1 ech sinn onschëlleg!
EGS esou eppes mécht een net! esou eppes gehéiert sech net!
EGS wat mécht däi futtisse Knéi? wéi geet et mat dengem futtisse Knéi?
EGS wie mécht de Clown? wie verkleet sech als Clown?
EGS wien näischt mécht , 1 deen näischt brécht! wien näischt mécht, kann och näischt falsch maachen
2
machen pflegen, zurechtmachen
faire entretenir, arranger
to do gardening to make a bed
fazer cuidar de, arranjar
dëst Joer hunn ech de Gaart net selwer gemaach
d' Better 1 sinn nach net gemaach
3
maachen (aus)
machen (aus) produzieren, fertigen
faire (à partir de) fabriquer, produire, réaliser
to make (from) to produce (from) to take a photo
fazer (a partir de) fabricar, produzir, realizar
ouni Hief méchs de kee klassesche Pizzasdeeg
mir maachen eise Jelli selwer
eis Nopere maache Viz aus hiren Äppel
an der Vakanz hu mir vill Fotoe gemaach
hien ass net fir dës Aarbecht gemaach hien ass net déi gëeegent Persoun fir dës Aarbecht
EGS domat kann ee vill Sue maachen domat kann ee vill Sue verdéngen
eise Klenge mécht grad Zänn eise Klenge kritt grad seng Mëllechzänn
mir ginn all Wanter an de Bësch Holz maachen mir ginn all Wanter an de Bësch Beem haen a maache Brennholz draus
4
machen betragen, ergeben
faire avoir pour résultat
to make to equal
fazer ter como resultado
2 an 2 mécht 4
dat mécht 50 Euro dat kascht 50 Euro
EGS déi Sau mécht 100 Kilo déi Sau weit 100 Kilo
EGS du brauchs him keng Blummen ze schécken, eng Kaart mécht et och du brauchs him keng Blummen ze schécken, eng Kaart geet duer
5
machen verursachen
faire causer
to make to cause
fazer causar
dëse Summer huet d' Dréchent 1 vill Schued gemaach
d' Autoe 1 maache Kaméidi
du hues eis scho genuch Misär gemaach ! 1
dat mécht näischt! dat ass net schlëmm!
6
machen werden lassen
rendre faire devenir
to make to cause to become
fazer pôr deixar, tornar
déi Nouvelle huet mech trauereg gemaach
d' Kanner 1 maachen ee geckeg mat hirem Gejäiz!
7
tun legen, stellen, setzen
mettre disposer, placer
to put to place
pôr meter dispor, colocar
maach d' Saachen 1 an d' Mall! 1
si huet zwou nei Batterien an de Wecker gemaach
8
machen zugestehen, geben
faire accorder, donner
to give a good price to do a favour to make a gift
fazer conceder, dar
de Verkeefer huet eis e gudde Präis gemaach
mir hunn him eng Faveur gemaach
hien huet mir e klenge Kaddo gemaach
EGS maacht mer e puer Tranchen Ham! paakt mer e puer Tranchen Ham an!
9
machen eine Äußerung
faire exprimer
to make a comment
fazer exprimir
du hues eng interessant Bemierkung gemaach
hie mécht hir dacks Komplimenter
intransitiv
10
machen handeln
faire agir
to do to take action
fazer agir
maach , 1 wéi s de wëlls!
11
maachen, datt
dafür sorgen, dass
faire en sorte que
to make sure that
fazer com que
maach , 1 datt keen eppes gewuer gëtt!
säi Monni huet gemaach , 1 datt hien eng gutt Plaz krut
EGS maach ! 1 seet een zu engem Kand, fir datt e soll follegen
derfir suergen, datt
12
machen seine Notdurft verrichten
faire caca faire pipi
to poo to wee
fazer cocó fazer chichi
Ären Hond mécht ëmmer an eise Virgäertchen!
hei kuck, dee Klengen huet an d' Box 1 gemaach ! 1
13
EGS
maache bei
(mit Gewalt) zusetzen
malmener
to lay into to handle roughly to press hard an opponent
agredir (com violência) atacar (energicamente)
d' Kläpper 1 hunn op de Mann gewaart a gutt bei e gemaach
am leschte Match hunn eis Stiermer gutt bei se gemaach
reflexiv
14
so tun (als ob)
faire (comme si) faire semblant
to act (as if) to pretend
fazer (que) fingir
maach dech net, wéi wann s de näischt géifs verstoen!
de Patient mécht sech nëmmen esou!
15
sich machen Fortschritte machen
progresser faire des progrès
to do well to make progress
progredir fazer progressos
eisen Eelste mécht sech gutt op senger neier Plaz
16
sech (op de Wee) maachen
sich auf den Weg machen
partir se mettre en route
partir pôr-se a caminho
et ass scho spéit, elo maache mer eis esou lues (op de Wee)
11
maachen, datt
derfir suergen, datt
hierstellen