Maansleit
EGS
Mann männliche Person
homme personne de sexe masculin
man male person
homem pessoa do sexo masculino
an deem Bistro sinn nëmme Maansleit
Mann
EGS
Maansmënsch
Mann