Maartmänner
Markthändler
marchand sur un marché
stallholder
vendedor de mercado feirante
de Maartmann huet mer meng Porretten an eng Zeitung gewéckelt