matt schlapp kraftlos
las faible sans force
débil fraco sem forças
du méchs haut e mackegen Androck op mech, brucks de un enger Erkältung?
ech fille mech nach ëmmer mackeg , 1 d' Mogripp 1 huet mech ferm matgeholl
aarmséileg
mackeg
aarmséileg