kee Pluriel
EGS
Prügel Haue
raclée coups
tareia sova
provozéier mech net, soss gëtt et Mackes ! 1
Streech
EGS
Mackes
Streech