Madagassen
Madagasse
Madagasse
Malgache
Malagasy
malgaxe
mäi beschte Frënd ass Madagass