Magasinieren
Magasiniere
Lagerverwalter
magasinier
storekeeper
fiel de armazém
de Magasinier huet déi nei Wueren nach net all ausgepaakt