Magistratinnen
Magistratinne
Mitglied der Richterschaft Mitglied der Staatsanwaltschaft weibliche Person
magistrate membre de l'ordre judiciaire
magistrada da magistratura judicial, do Ministério Público
genee ewéi hir Mamm, wëllt och d' Duechter 1 als Magistratin um Geriicht schaffen