Magnéiter
Magnet
aimant
magnet
magnete íman
de Magnéit ass ze schwaach, fir dat Stéck Eisen unzezéien