magnetisch
magnétique
magnetic
magnético
dat Metall ass magnéitesch