1. Persoun Singulier
Nominativ
+
Singulier
männlech
1
mein meiner der meine
mon le mien
my mine
meu
mäi Brudder ass e lëschtege Kärel
däi Congé ass eriwwer, wa mäin ufänkt
1. Persoun Singulier
Akkusativ
+
Singulier
männlech
2
meinen den meinen
mon le mien
my mine
meu
ech gi mäin Houscht net lass
ouni mäi Brëll kann ech net liesen
du häss besser, du géifs dech ëm däi Problem këmmeren, an net ëm mäin ! 1
1. Persoun Singulier
Nominativ
+
Singulier
sächlech
3
mein
mon ma
my
meu minha
mäi Päerd huet mech schonn e puermol erofgehäit
1. Persoun Singulier
Akkusativ
+
Singulier
sächlech
4
mein
mon ma
my
meu minha
ech hu fënnef Kilo bäigeholl, ech kommen net méi a mäi Gezei!