1. Persoun Singulier
Nominativ
+
Singulier
sächlech
1
mein(e)s das meine
le mien la mienne
mine
meu minha
däin Zëmmer ass zwar méi grouss, mee mäint ass méi schéin
1. Persoun Singulier
Akkusativ
+
Singulier
sächlech
2
mein(e)s das meine
le mien la mienne
mine
meu minha
wann s du däin Duch vergiess hues, kanns de mäint kréien
klamm aus sengem Geschäft eraus an investéier a mäint ! 1