Maiskinneken
Maiskinneke
Troglodytes troglodytes
Zaunkönig
troglodyte mignon
winter wren
carriça
wéi laang bréien d' Maiskinneken 1 ? 1
Zonkebutz
Maiskinnek
Zonkebutz