auf Mama fixiert nach Mama verlangend Kind
très attaché à sa maman réclamant sa maman enfant
attached to one's mother mummyish
muito agarrado à mãe a chamar pela mãe criança
dat Klengt ass a leschter Zäit ganz mammereg