Mammesproochen
Mammesprooche
Muttersprache
langue maternelle
mother tongue
língua materna
ech ka mech am beschten a menger Mammesprooch ausdrécken