Singulier
weiblech
Nominativ
1
déi mannst
die geringste
la moindre
a menor
déi mannst Schwieregkeet decouragéiert hien
Singulier
weiblech
Akkusativ
2
déi mannst
die geringste
la moindre
a menor
fir den Ament soll d' Patientin 1 déi mannst Ustrengung vermeiden
Singulier
sächlech
Nominativ
3
dat mannst
das geringste
le moindre la moindre
o menor a menor
dat mannst Gemauschels geet duer, fir eise Geschichtsproff rosen ze maachen
Singulier
sächlech
Akkusativ
4
dat mannst
das geringste
le moindre la moindre
o menor a menor
bei de Verhandlunge wollt d' Patronat 1 net dat mannst Zougeständnes maachen
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Nominativ
5
déi mannst
die wenigsten
une minorité d'entre
o mínimo de uma minoridade de
déi mannst vun eis wéilten op de Confort an de Luxus verzichten
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Akkusativ
6
déi mannst
die wenigsten
le moins de
o mínimo de
ech ginn am Stot déi mannst Suen aus