Singulier
männlech
Nominativ
1
dee mannsten / de mannsten
der geringste
le moindre
o menor
dee mannsten Anstand hätt verlaangt, datt s de dech entschëllegs
Singulier
männlech
Akkusativ
2
dee mannsten / de mannsten
den geringsten
le moins de
o menor
vun all de Participanten huet hien dee mannsten Interessi gewisen
Singulier
männlech
Dativ
3
deem mannsten / dem mannsten
dem geringsten
le moins de
o menor
bei deem Argument huet d' Politikerin 1 mat deem mannste Widderstand gerechent
Singulier
sächlech
Dativ
4
deem mannsten / dem mannsten
dem geringsten
le moins de
o menor a menor
d' Direktioun 1 huet ausgerechent déi Mataarbechterin mat deem mannste Verhandlungsgeschéck d' Negociatioune 1 féiere gelooss!
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Dativ
5
deene mannsten / de mannsten
den geringsten den wenigsten
une minorité de très peu de
o mínimo de uma minoridade de
bei deem Typ Operatioun kënnt et an deene mannste Fäll zu onerwaarte Komplikatiounen
dat wär deem senger mannster eng dat géif bei hie passen