Manometer
Manometer
manomètre
manometer
manómetro
de Manometer weist, wéi héich den Drock am Kessel ass