kee Pluriel
Marmor
marbre
marble
mármore
si hunn eng Trap aus Marber bis op de Späicher