Margen
Margë
Gewinnspanne
marge (bénéficiaire)
profit margin
margem de lucro
op deene Produkter ass eng grouss Marge